ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

19Ιουλ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ

Μετά από το 18-07-2022 έγγραφο αίτημα εγκεκριμένων τουριστικών επιχειρήσεων και κατοίκων του Δήμου Λειψών περί δημοτικής θέσπισης περιορισμών και μέτρων κατά της ηχορύπανσης από οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα και προ της έκδοσης σχετικής Κανονιστικής Πράξης του Δήμου Λειψών, κατά τα εκ του νόμου προβλεπόμενα (άρθρο 72 και 73 Ν. 3852/2010 και άρθρο 79 παρ. 1 περ. α2 του Ν. 3463/2006), καθώς και εξαιτίας του κατεπείγοντος εν μέσω τουριστικής περιόδου, καλούμε ενδιαφερόμενους πολίτες και κατοίκους του Δήμου Λειψών να συμμετέχουν σε σχετική δημοτική διαβούλευση επί του θέματος εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης, διατυπώνοντας εγγράφως, ενώπιον του Δήμου, επιμέρους γνώμες και απόψεις για την πλέον αποτελεσματική και καθόλα σύννομη δημοτική ρύθμιση του ως άνω ζητήματος. 

Αίτημα