Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια ενός δορυφορικού απορριμματοφόρου οχήματος»