Ανοικτός Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διαγωνισμός Κάτω των Ορίων για την Υπηρεσία «Καθαριότητα Εξωτερικών Χώρων – Εφαρμογή Ανακύκλωσης Δήμου Λειψών»