Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)

Νοτιοδυτικά του οικισμού, υπάρχει μονάδα βιολογικού καθαρισμού των αστικών λυμάτων. Το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο συγκεντρώνει όλα τα λύματα του οικισμού, τα οποία καταλήγουν με τη σειρά τους στη μονάδα.

Από τη διεργασία προκύπτει νερό καθαρότητας περίπου 95% το οποίο αποβάλλεται στη θάλασσα.