Χ.Α.Δ.Α

Στους Λειψούς, υπάρχει αποκαταστημένος και περιφραγμένος ΧΑΔΑ.

Η Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Δ. Λειψών πραγματοποιήθηκε το 2013.