ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: “ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΙΨΩΝ ”