Διευκρινίσεις No 1, επί της 40173/01-09-2023 Διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Λειψών»