Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας ΙΔΟΧ Για Κάλυψη Αναγκών Πυρασφάλειας Του Δήμου Λειψών 2024