Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 3/2024 Απόφασης Δημάρχου περί Ορισμό Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.