Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Άνω των Ορίων για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων Δήμου Λειψών