Ορθή Επανάληψη: Ορισμός Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων