Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Για τη Θέση Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου στο Δήμο Λειψών